Kadry i płace

Obsługa kadrowa

 • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
 • prowadzenie akt osobowych pracownika
 • prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne)
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń, systemy motywacyjne)
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
Obsługa płacowa

 • sporządzanie list płac z umów o pracę
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B)
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R)